Chỉ khi bạn cho phép thì người ta mới có thể tổn thương bạn