╭ - - - - ✧
⌇ ❪
Lockscreen ❫
✦ ⋮ ❝ Satoru Gojou ❜
✧ ⋮ Jujutsu Kaisen

╭ - -
-
- ✧ ❞
⌇ ❪ © ❫
✦ ⋮ imtangsun