╭ - - - - ✧ ❞
⌇ ❪ 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐀𝐋𝐋𝐀 ❫
✦ ⋮
❝ Yugi Amane / Hanako-kun ❜❜
✧ ⋮ Jibaku Shōnen Hanako-kun