Què és allò que nosaltres anomenem felicitat? És evident que per a cada persona eixa paraula té un significat distint. Doncs i per a mi? Quina cosa és eixa que jo vull? Quina cosa necessite per a poder transitar per aquesta vida de la millor manera possible, sense angoixes impossibles de digerir?

    En soc conscient que, com sempre, em disperse molt i no sé anar a l’arrel del problema o de la qüestió …realment què volem dir quan anomenem la paraula felicitat?

    This area used to be a freshwater lake. Over the years, the people who lived in the surrounding area filled in the land to create cultivated fields, especially rice fields. Now there are small canals that are used by small boats, some of them sailing boats, that go to the lake called "l'Albufera"...

    Esta zona solía ser un lago de agua dulce. Con el paso de los años, la gente que vivía en los alrededores rellenó el terreno para crear campos de cultivo, sobre todo arrozales. Ahora hay pequeños canales por los que circulan pequeñas embarcaciones, algunas de vela, que se dirigen al lago llamado "l'Albufera"...

    Aquesta zona solia ésser un llac d'aigua dolça. Amb el pas dels anys, la gent que vivia als voltants va emplenar el terreny per crear camps de cultiu, sobretot arrossars. Ara hi ha xicotets canals pels quals circulen petites embarcacions, algunes de vela, que es dirigeixen al llac anomenat "l'Albufera"...