Thả rơi một mảnh tình con, Chờ ai đến nhặt mỏi mòn xuân xanh. ……. [Trần Phan Thanh]

#TrầnPhanThanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh