Thực tế là, cho dù bạn có quan điểm gì thì sẽ cũng có người không cùng ý kiến.